Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární dokumentace

 

 
 
TJ Sokol Kralice nad Oslavou, Nádražní 147
POŽÁRNÍ ŘÁD SOKOLOVNY
 
Platný pro všechny osoby, které se nacházejí v prostorách objektu sokolovny
Požární řád musí být vyvěšen tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný.
 
a)    Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí
Budova slouží k sportovní a klubové činnosti a k pořádání kulturně společenských akcí a zábav. Objekt disponuje prostorem pro 200 a více osob.Objekt má složité členění a obsahuje  prostory jak v přízemí tak v 1 NP, ale i pod úrovní terénu. Objekt je vybaven půdním prostorem. Budova je vytápěna plynovou kotelnou.
Požární nebezpečí hrozí: při používání elektrických zařízení a elektrické instalace v případě nesprávné nebo zanedbané údržby, odhazováním nedopalků cigaret, nesprávným používáním  topidel, dále neodborným používáním otevřeného ohně nebo pyrotechniky. Požár může vzniknout žhářstvím.
 
b)   Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek
Měkké dřevo: bod vznícení se pohybuje od 260 oC do 300 oC.
Tvrdé dřevo: bod vznícení 295 oC.
Dřevotřísky: jsou kombinací dřevěných pilin a pojidla.
Textilie: teplota vznícení = 350 – 410 °C (podle druhu), při hoření textilií s příměsí syntetických látek vznikají toxické zplodiny hoření.
 
c)    Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti     
V objektu se vyskytují látky běžné pro tyto účelové objekty. Žádné látky se nevyskytují ve zvýšené míře. V objektu se nesmí skladovat hořlavé látky.
 
d)   Požadavky na zabezpečení požární ochrany
§ kouření je povoleno ve vymezených prostorech dle stanovených pokynů správce objektu nebo pořadatele akce
§ zákaz odhazování nedopalků cigaret mimo bezpečná místa (popelníky, nehořlavé nádoby)
§ zákaz používání otevřeného ohně nebo pyrotechnických efektů při akcích bez povolení správce objektu
§ Přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v půdních prostorech a v prostorech plynové kotelny.
§ Je zakázáno bez povolení správce objektu zřizovat náhradní elektrická osvětlovací tělesa, používat k vyhřívání otevřené teplomety bez dozoru
§ Osvětlovací tělesa objektu (žárovky, zářivky) musí být opatřeny kryty, nesmějí se zakrývat textilem, papírem atp., musí být pravidelně zbavovány prachu, pavučin a nečistot. 
§ Na el. Instalaci nesmí být zřizována žádná provizoria, u všech el. zařízení se musí provádět pravidelné revize. Opravy elektrické instalace nebo plynových spotřebičů může provádět pouze osoba s příslušnou odbornou kvalifikací. 
§ Instalace a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, se považují za práce se zvýšeným nebezpečím požáru a lze je provádět jen za podmínek daných vyhláškou č. 87/2000 Sb. (zejména vystavit příkaz k takovéto práci a stanovit zajištění pracoviště).
§ Svítidla musí být od hořlavých hmot vzdálena nejméně 1 m, pokud není bezpečnost zajištěna jiným způsobem
§ Elektrické rozvaděče musí být uzavřeny a musí k nim být trvale zachován volný pří­stup. 
§ Chodby a schodiště slouží v případě požáru jako únikové cesty, proto na nich nesmí být (ani dočasně) ukládány žádné předměty, ani na nich nesmí být skladován jakýkoliv materiál. 
§ Hasicí přístroje musí být trvale přístup­né, zajištěny proti pádu.
§ Ve všech prostorách je nutno zachovávat čistotu a pořádek.
§ Při odchodu z objektu je povinností uživatelů se přesvědčit, že v objektu je z hle­dis­ka požární ochrany vše v pořádku. Zkontroluje, zda jsou zástrčky elektrických spo­tře­bi­čů, které nemusí být trvale napájeny, vytaženy ze zásuvek, zda nebyly do od­pad­kového koše odhozeny nedopalky cigaret apod. 
 
e)    Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti
§uživatelé objektu jsou povinni chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru;
§V případě zjištění činnosti požárně nebezpečné ihned vše nahlásit správci objektu
§V případě vzniku požáru se musí postupovat podle požárních poplachových směrnic
 
f)     Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob
Udržovat volné a ničím nezastavěné plochy, schodiště, chodby a průchody!
 
g)    Za dodržování zásad požární ochrany odpovídá:         
a)    vedoucí sportovních aktivit
b)     hlavní pořadatel povolené akce
c)     správce objektu

Statutární zástupce TJ Sokol Kralice nad Oslavou
 

                   V Kralicích  dne                         schválil:              
 
 
               
Přílohy požárního řádu:
Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek:
únikové cesty budou označeny směry úniku, viz  únikový plán
Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany: viz únikový  plán
 

 

 

 

Požární poplachové směrnice
 
pro objekt: SOKOLOVNA TJ Sokol Kralice
adresa: Nádražní 147,Kralice nad Oslavou, 675 73
 
Účel:
Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru v prostorách sokolovny a sledují provedení rychlého a účinného zákroku při požáru nebo jiného stavu nouze.
 
Povinnost ohlásit požár:
Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen ohlásit neodkladně zjištěný požár (nebo zabezpečit jeho ohlášení) na tel. číslo 150 nebo 112 a uvést:
1.      kde hoří
2.      co hoří
3.      kdo volá
4.      odkud volá (tel. číslo)
5.      zraněné osoby
 
Způsob vyhlášení požárního poplachu:
Voláním „HOŘÍ!“
(lze využít ozvučení při akcích)
Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu:
Vedoucí sportovních činností nebo pořadatelé povolené akce vyzvou všechny osoby k opuštění objektu a řídí průběh evakuace. Všichni jsou povinni řídit se jejich pokyny tak, aby všechny osoby opustily ohrožený prostor. Vedoucí sportovních činností nebo pořadatelé povolené akce dále zajistí vypnutí elektrického proudu a podle možností také odstranění hořlavých látek a odjezd všech vozidel z ohroženého prostoru před sokolovnou. Jejich povinností je také zahájit hasební zásah pomocí přenosných hasicích přístrojů. Po příjezdu hasičů se všichni podřídí pokynům velitele zásahu.
 
Pomoc při zdolávání požáru:
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.
 
Shromažďování osob:
Všichni přítomní ohrožení požárem, kromě těch, kteří se podílejí na hasebních pracích, okamžitě a spořádaně opustí objekt sokolovny a shromáždí se v bezpečné vzdálenosti venku před budovou sokolovny.
 
Důležitá telefonní čísla:
Tísňové linky:     Hasiči …….…………………………………   112, 150
Lékařská záchranná služba ……..…………..    155
Policie ČR …………..………………………   158
Městská policie ……..………………………   156
           
Pohotovostní a havarijní služby: elektrický proud ………………….   800 225 577
                                                        voda ……………………………… 603 804 288
                                                           plyn ………………………………. 606 368 213   
 
 
V ……………… dne …..… schválil:.…...........…    
 
 
POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ plán
pro objekt: sokolovny TJ Sokol Kralice, Nádražní 147
 
organizace a místo řízení evakuace
§O nutnosti vyhlášení evakuace rozhodne odpovědný vedoucí sportovních činností nebo pořadatel povolené akce
§Evakuaci bude organizovat tato odpovědná osoba
§Evakuace bude vyhlášena přímo v prostoru (z pódia při použití ozvučení akce)
§Evakuace bude řízena z prostoru vstupu.
osoby a prostředky určené k provádění evakuace
§ odpovědný vedoucí sportovních činností nebo pořadatel povolené akce zajistí evakuaci všech
    osob z prostorů sokolovny, zajistí otevření všech dveří a zodpovídají za to že jsou
    Ohrožené prostory zcela opuštěny.
§Evakuaci z jednotlivých prostor budou provádět pořadatelé, dle pokynů svého vedoucího, příp. osoby, která evakuaci organizuje.
 
cesty a způsoby evakuace OSOB, shromažĎOVACÍ MÍSTA
§Evakuace bude probíhat po nejbližší dostupné únikové cestě nebo schodišti, ve vyznačených směrech úniku, ven, na volné prostranství.
§Všechny osoby se po ukončení evakuace všech prostor shromáždí ke kontrole počtu osob v bezpečné vzdálenosti v prostoru před sokolovnou
§Kontrolu provedou odpovědní vedoucí sportovních činností nebo pořadatelé povolené akce
§První pomoc zajistí osoba odpovědná za organizaci poskytnutí první pomoci.
§Tísňová linka – lékařská záchranná služba: ( 155
EVAKUACE MATERIÁLU, SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA
§O nutnosti evakuace materiálu, zboží a majetku rozhodnou odpovědní vedoucí, dle situace, důležitosti a možností.
§Evakuace materiálu bude prováděna podle jejich pokynů 
§Evakuace materiálu bude prováděna takovým způsobem, aby nebyly ohroženy životy a zdraví zúčastněných osob.
§Příslušní odpovědní vedoucí určí místo, kde se bude materiál evakuovat, zajistí pořádek a ostrahu.
Podle možností zajistí odpovědní vedoucí odjezd všech vozidel z místa ohrožení.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Únikové plány